21 تیر

انواع تخفیف در مجازات

تخفیف مجازات از دیدگاه مقام تخفیف دهنده بر دو نوع است تخفیف قانونی و تخفیف قضایی همان گونه که در قسمت اول ذکر شد، قانونگذار با درجه بندی کردن ...

21 تیر

معامله معارض چیست؟

با گسترش روز افزون معاملات در جهان امروز و افزایش روابط مالی بین افراد ، لزوم نظارت بر این معاملات ، اعمال و رفتار حقوقی افراد بیشتر از ...

18 تیر

‌انواع اعسار

بررسی انواع اعسار اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و ...

18 تیر

فروش ملک مشاعی

برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهله‌ی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف‫ کنیم. ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک ...

07 تیر

حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چه مجازاتی دارد؟

به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن ...