وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خوب تجاری در مشهد

وکیل خوب تجاری در مشهد

 دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با کادری تخصصی و مجرب از وکیل _ وکلای حرفه ای _ متخصص و طراز اول در دعاوی تجاری در مشهد با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دارنده آرای توفیقی درخشانی در انواع دعاوی مفتخر است احقاق حقوق حقه شما در دعاوی تجاری در مشهد را برعهده گرفته و مورد پیگیری حقوقی و دفاع قانونی خود قرار دهد.

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

 

معاملات تجاری

✍ معاملات تجارتی در قانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی و حکمی تقسیم بندی شده است که انجام هر یک از این عملیاتها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتی عبارتند از :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

4- تصدی به عملیات حراجی

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

6- تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی

7- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

8- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

9- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها

وکیل خوب تجاری در مشهد

وفق ماده 3 قانون تجارت نیز اعمال تجارتی زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود ، این قسم از معاملات معاملات تجارتی تبعی شناخته میشوند که به این معنی است که اینگونه معاملات به اعتبار اینکه یک از طرفین یا هر دوی آنها تاجر میباشند، معاملات بین آنها را تجارتی قلمداد نموده است که شامل :

1-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
2- کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ لازم به ذکر است معاملات غیر منقول به هیچ وجه معاملات تجارتی محسوب نمیگردد. لیکن دلالی و یا حق العمل کاری این معاملات تجارتی محسوب میشود. تنها استثنا برای غیر تجارتی بودن معاملات غیر منقول ،  مقرره موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان هاست که طی آن انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی ممنوع هستند.
به موجب این ماده برخی از معاملات راجع به اموال غیر منقول تجاری هستند، البته ناگفته نماند که در ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 معاملات اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی به تبع شرکت، اعمال تجارتی تبعی محسوب گردیده اند.

✍ صرف نظر از مقررات فوق الذکر، وفق ماده 5 قانون تجارت ،کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب میگردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. این ماده حاوی یک اماره قانونی مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار است که اثبات خلاف آن به عهده کسی است که اظهارات او خلاف این اماره است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

انواع شرکت‌های تجارتی

✍ بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکت‌های تجارتی عبارتند از:

1.شرکت  سهامی

2.شرکت با مسئولیت محدود

3.شرکت تضامنی

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

  1. شرکت تعاونی تولید و مصرف

بهترین وکیل تجاری در مشهد

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

 

شرکت سهامی

✍ شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

انواع شرکت‌های سهامی:

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

وکیل خوب تجاری در مشهد

شرکت با مسئولیت محدود

✍ شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

شرکت تضامنی

✍ شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

شرکت مختلط غیر سهامی

✍ شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

 

شرکت مختلط سهامی

✍ شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.

شرکت نسبی

✍ شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

شرکت تعاونی تولید و مصرف

✍ شرکت تعاونی تولیدی و مصرف، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

✍ با اینکه هر یک از  این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام،  با مسئولیت محدود و تعاونی هستند.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ نکته 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وجود دارد.
✍ نکته 2- ثبت شرکت تجاری بر اساس ماده 16 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ابلاغ شده در این خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وجود دارد.

✍ اسناد تجاری وسیله‌ای هستند که معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌کنند که به عبارتی پرداختی این معاملات توسط این اسناد صورت می‌گیرد و در واقع مهمترین ویژگی این اسناد ، کارکرد آن‌ها به عنوان وسیله پرداخت است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ انواع اسناد تجاری

1- سفته
2- چک
3- برات

اسناد فوق الذکر از مصادیق بارز اسناد تجاری هستند. این سه سند به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در جامعه دارند نظام حقوقی ( legal system ) خاصی را دارا می‌باشند.

وکیل خوب تجاری در مشهد

انواع اسناد تجاری

✍ امروزه به جهت متداول شدن  استفاده از اسناد تجاری و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. مهم‌ترین اثر آشنایی با چنین مقرراتی در مواردی است که به هر دلیلی به جهت عدم وصول آنها، دارنده سند تجاری با مشکل مواجه شده و خواستار مطالبه وجه (چک، برات، سفته) است.

سند تجاری برات

✍ در قانون تجارت « برات » تعریف نشده است ولی در میان حقوق‌ دانان برات سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد. برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار، تعهد می­‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد.

وکیل خوب تجاری در مشهد

سند تجاری سفته ( فته طلب )

✍ مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. در سفته قید کردن عبارت «حواله‌کرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارنده‌ سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکننده‌ سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.

سند تجاری چک

✍ چک یکی از اسناد مهم تجارتی است. مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

✍ نکته: جهت اطلاع و آگاهی بیشتر از مباحث و قوانین و اصلاحات چک، لطفا لینک بهترین وکیل چک در مشهد را کلیک نمائید.

وکیل خوب تجاری در مشهد

مندرجات چک

✍ مطابق ماده 315 قانون تجارت اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

✍ طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای­ صادر­کننده‌ چک برسد، در این خصوص مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار ­نمی‌­گیرد و پرداخت وجه چک نباید وعده‌­دار باشد.

وکیل خوب تجاری در مشهد

« انواع چک »

✍ چک عادی: چکی است که صاحب حساب نسبت به‌حساب جاری خود صادر می‌کند تا دارنده‌ چک با مراجعه به بانک مربوطه وجه چک را نقد کند. چک عادی ممکن است در وجه خود صادرکننده‌ چک (صاحب حساب) یا حامل یا شخص معین یا به حواله ‌کرد او صادر شود. اعتبار چک عادی مشروط به اعتبار صادرکننده چک است؛ یعنی دارنده چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.

✍ چک تأیید شده : چکی است که اشخاص نسبت به‌حساب جاری خود صادر می‌کنند‌ و بانک تائید می‌کند که معادل مبلغ چک در حساب صادرکننده چک موجودی وجود دارد. در این صورت بانک حساب صادرکننده را نسبت به مبلغ چک مسدود می‌کند و سپس این مبلغ را فقط به شخصی که چک تائید شده را نزد بانک می‌برد پرداخت می‌کند.

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ چک مسافرتی: چکی­ است که توسط بانک صادر ­می‌شود و وجه آن در هر­یک ­از شعب آن بانک یا نمایندگان آن پرداخت می‌شود.

استرداد لاشه اسناد تجاری چک- سفته

✍ مهم‌ترین اقدامی که صادرکننده سند تجاری باید به هنگام اجرای تعهد انجام دهد، پس‌گرفتنِ لاشه سند است. مطابق یکی از آراء دیوان‌عالی ‌کشور، وجود چک در نزد دارنده (طلبکار)، نشان‌دهنده مدیون‌ بودن صادرکننده چک (بدهکار) است. در واقع، اگر شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر کند و در مهلت مقرر نیز این وجه را پرداخت نماید یا به تعهد خود عمل کند، ولی پس از پرداخت وجه چک لاشه آن را از دارنده (طلبکار) پس نگیرد، طلبکار می‌تواند به همین لاشه چک استناد کند و ادعا نماید که صادرکننده چک، دین خود را پرداخت نکرده است. اگر چنین ادعایی در مرجع قضایی مطرح شود، بدهکار بایستی با ارائه دلیل و مدرک معتبر اثبات نماید که پیش‌تر دین خود را ادا نموده یا به تعهد خود عمل کرده است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ بنابراین صادرکننده چک و سفته نه‌ تنها «حق دارد» که پس از پرداخت وجه آن‌ها، سند طلب (چک و سفته) را از طلبکار پس بگیرد، بلکه «باید» چنین کاری را انجام دهد تا اگر چنین ادعایی علیه او مطرح شد، بتواند اثبات کند که دین خود را ادا نموده است.
یا ممکن است دارنده چک پس از دریافت وجه چک آن را به شیوه‌های مختلف به شخص ثالث انتقال دهد. در چنین وضعیتی، صادرکننده چک با مسائل حقوقی پیچیده‌تری مواجه خواهد شد. در این حالت اگر شخص ثالث وجه چک را مطالبه کند، صادرکننده نمی‌تواند به این مطلب استناد نماید که پیش‌تر وجه چک را پرداخت کرده است یا اینکه قرارداد میان او و دارنده اولیه فسخ یا ابطال شده است. در این وضعیت صادرکننده چک نمی‌تواند با توسل به هیچ استدلالی از زیر بار پرداخت وجه چک شانه خالی کند. او باید وجه چک را به شخص ثالثی که چک را در اختیار دارد، پرداخت نماید و پس از آن، به انتقال‌دهنده چک (دارنده اولیه) مراجعه کند.

« مطالبه چک »

✍ در صورتی که چک به صورت صحیح صادر شود و دارنده چک در موعد سر رسید به منظور وصول آن به بانک مراجعه نماید اما چک خالی از وجه باشد، قانونگذار به منظور حمایت از دارنده چک سه راهکار حقوقی، کیفری و ثبتی (اجرایی) را پیش بینی نموده است.

وکیل خوب تجاری در مشهد

چک صیاد

✍ سامانه «صیاد» که مخفف عبارت « صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک » است به منظور یکپارچه سازی و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی ساخته شده است. مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.

✍ دسته چک های صیاد بر خلاف دسته چک های معمولی (کلاسیک) که بانک صادر کننده چک طرح و شکل و شمایل مخصوص به خود را بر روی چک ها اعمال می کرد، دسته چک صیاد به صورت یکدست و با رنگ گلبهی و ابعاد یکسان می باشد.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که مشتری با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته چک صیاد را انجام می دهد و در صورت تایید از سوی رئیس شعبه، درخواست مورد نظر به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی فرستاده می شود. در صورتی که درخواست دهنده دسته چک از نظر بانک مرکزی دارای شرایط دریافت چک باشد، درخواستش از سامانه صیاد به گروه صدور دسته چک به منظور شخصی سازی و چاپ چک ارسال می شود.

✍ یکی از ویژگی‌های بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه  صاحب چک مطلع شود.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ «حذف قدرت صدور چک توسط بانک ها مختلف»
یکی دیگر از ویژگی های مهم استفاده از چک صیاد، حذف قدرت صدور چک توسط بانک است. در این سامانه شعب بانکی دیگری نقشی در صدور چک ندارند بلکه فرد درخواست کننده از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبار سنجی شده و دسته چک برای صادر می شود و در نهایت دسته چک چاپ شده خود را از بانک مورد نظرش دریافت می کند. یکی از مشکلاتی که در خصوص صدور چک توسط بانک ها وجود داشت، عملکرد سلیقه ای و مختص به هر بانک بوده که همین باعث وجود چک های فاقد اعتبار می شد.

واخواست اسناد تجاری

✍ واخواست  اسناد تجاری به معنای اعتراض دارنده برات و سفته به عدم پرداخت آن در وجه سررسید است. در برات در صورتی که براتگیر از قبول و نکول برات خودداری کند، دارنده برات باید اعتراض ‌نامه‌ای در این خصوص تنظیم کند. اما از آنجا که در سفته تنها دو نفر (دائن و مدیون) دخالت دارند و شخص ثالثی قابل تصور نیست درصورت عدم تأدیه وجه سفته، واخواست معنایی ندارد. در مورد چک باید بگوییم که گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه جانشین واخواست و اعتراض عدم تأدیه می‌شود.

وکیل خوب تجاری در مشهد

دعاوی اسناد تجاری

✍ در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمی‌توان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می‌تواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار می‌رود.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍در مورد چک، این اختلافات می‌تواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دست‌کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه‌ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می‌باشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم می‌نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
✍ دارنده چک می‌تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه‌های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاه‌ها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.

ضمانت در اسناد تجاری 

✍ « ضمانت » یکی از رایج‌ترین راه‌های تضمین پرداخت در اسناد تجاری است. معمولاً دارندگان اسناد تجاری به هنگام دریافت این اسناد از صادرکننده سند یا شخصی که می‌خواهد آن سند را واگذار نماید، ضامن معتبر مطالبه می‌کنند. در اسناد تجاری، یک شخص می‌تواند ضامن صادرکننده و یا واگذارکننده سند تجاری باشد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد می‌شود که مبلغ مندرج بر روی سند را در موعد مقرر (سررسید) و با رعایت شرایط قانونی به دارنده سند (که همان طلبکار یا مضمونٌ‌له است) پرداخت نماید.

وکیل خوب تجاری در مشهد

✍ ضمانت در اسناد تجاری به دو روش می‌تواند انجام شود.
1- ضمانت در خود سند
2- ضمانت در سند جداگانه

 

وکیل خوب تجاری در مشهد

 

مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

مشهد وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای*

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته ۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.