وکیل ارث مشهد

وکیل ارث مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد وکیلی است که به قانون ارث و مقررات مربوط به تقسیم ترکه در مشهد کاملا تسلط داشته و با خبر است که اشخاص به دو دلیل از یکدیگر ارث می‌برند: 1- نسب یا 2- سبب. به عبارتی بهترین وکیل ارث در مشهد شناخت و علم دارد که زن و شوهر از افرادی هستند که همیشه و تحت هر شرایطی از سهم ارث خود برخوردار می‌شوند و هیچ وارث دیگری نمی‌تواند آن‌ها را به طور کلی از ارث محروم کند. اما وجود فرزند برای متوفی می‌تواند میزان سهم آن‌ها را از حداکثر به حداقل کاهش دهد. شرط تحقق ارث بین زوجین این است که زوجیت آن‌ها دائمی باشد. بنابراین در ازدواج موقت رابطه‌ٔ ارث بری وجود ندارد. سهم زوجه مشخص و معین است. اگر زوج فرزند نداشته باشد، یک چهارم از ترکه‌ٔ او سهم زوجه است و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم متعلق به زوجه است. اگر زوج، همسران متعدد داشته باشد، این سهم الارث بین تمام همسرانِ متوفی به صورت مساوی تقسیم می‌شود.
بنابراین زن و شوهر همواره به واسطه‌ رابطه‌ سببیت موجود میان خود از یکدیگر ارث می‌برند البته مشروط بر اینکه عقد ازدواجشان دائمی باشد.
حال علاوه بر این زوجین، خانواده و نزدیکان متوفی نیز به واسطه‌ رابطه‌ نَسبیت از سهم الارث برخوردار می‌شوند.

دعاوی حقوق ارث، مطالبه سهم الارث، وصیت، اخذ گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه و...از جمله اموری می باشد که دانش و پیگیری حقوقی خود را می طلبد. لذا وکالت و پیگیری در امور ارث و سایر موضوعات حقوقی مربوطه را به وکیل متخصص دعاوی ارث در مشهد وکالت بسپارید.

اِرث استحقاق مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت دیگری برای وارث حاصل می‌شود.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است، مستقر می‌شود؛ مانند تجهیز و تکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای میت در یک سوم مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از یک سوم مال با اجازه آن‌ها، آنچه به فرزند بزرگ‌تر می‌رسد (حبوه).

در قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و نیز با رویکردهای مختلف اعتقادی، اخلاقی و آیات الاحکام به موضوع ارث پرداخته شده است. بخشی از آیات ارث (به ویژه در سوره نساء) قوانین مهم ارث در اسلام را بیان کرده است و جزئیات بیشتر آن در روایات فقهی آمده است.


وکیل ارث مشهد

موجبات ارث

بنابر قوانین اسلامی کسانی از متوفی ارث می‌برند که یا نسبت خونی با وی دارند یا نسبتی که با ازدواج و دیگر سبب‌ها به وجود آمده باشد. در فقه اسلامی برای هر کدام از این گروه‌ها سهام یا احکامی برای ارث بردن مشخص شده است.
بنابر فقه اسلامی، کسانی از یک فرد فوت شده ارث می‌برند که یا به واسطه تولد با وی نسبت داشته و هم‌خون هستند (نسبی) و یا به واسطه ازدواج و مانند آن ارتباط خویشاوندی با متوفی دارند (سببی) که به این امور منشا ارث می‌گویند.

شرایط وراثت

وجود وارث: وارث باید در زمان فوت فردی که از او ارث می برد زنده باشد.
در مورد حمل باید نطفه او در زمان فوت منعقد شده و زنده هم به دنیا بیاید.

مشروع بودن نسب: بنابراین فرزند نامشروع ارث نمی برد.

عدم فرزند خواندگی: فرزند خوانده نیز ارث نمی برد.

بهترین وکیل ارث در مشهد

موانع ارث

قتل: به موجب قانون کسی که مورث خود را عمدا بکشد از از او ارث نمی برد.

 کفر: کافر از مسلمان ارث نمی برد پس اگر در بین ورثه فردی کافر باشد از ارث محروم خواهد شد.

لعان: لعان یکی از اسباب جدایی زن و شوهر است و موجب می شود آنها از یکدیگر ارث نبرند و حتی فرزندی که پس از این امر متولد می شود نیز از پدر ارث نمی برد اما از مادر و خویشان مادری ارث می برد.

وکیل ارث مشهد

طبقات ارث

ارث متعلق به خویشاندان نَسَبی متوفی است. یعنی کسانی که با متوفی رابطه‌ خونی دارند. البته همسر متوفی که با متوفی رابطه سببی دارد از این قاعده مستثنی بوده و در هر صورت از همسرش ارث خواهد برد.

طبقات ارث بر مبنای قانون مدنی

طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه) است که به سه درجه تقسیم می شود.

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)
درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

طبقه دوم : شامل اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها و به دو درجه تقسیم می شود.
درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

طبقه سوم:
درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)

درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

مفهوم «حاجب» در ارث

مقصود آن است که خویشاوندان نزدیکتر، مانع وراثت خویشاوندان دورتر می شوند. با وجود افراد در هر طبقه ارث نوبت به طبقه بعد نمی رسد.
بنابراین وارثین طبقه‌ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ قبل کسی نباشد.
نکته: زن و شوهر در کنار سایر وراث از یکدیگر ارث می‌برند و هیچ یک از وراث نمی‌تواند مانع ارث بردن آنها شود.

 

 

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از :

نصف‌ (1/2)
ربع‌ (1/4)
ثمن‌ (1/8)
دوثلث‌ (2/3)
ثلث (1/3)
سدس ترکه‌ (1/6)

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ تعریف اصطلاحات «فرض بر» و «قرابت بر»

فرض ‌برها کسانی هستند که سهم ارث آنها در قانون مشخص و معین است ولی صاحبان قرابت یعنی افرادی که سهم ارث آنها میزان معین و معلومی ندارد. همواره ابتدا سهم فرض ‌برها محاسبه می شود و مابقی به قرابت تقسیم می‌ گردد. بعضی افراد گاهی هم به فرض هم به قرابت ارث می برند از جمله پدر و دخترها.

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ آیا می‌توان فرزندی را از ارث محروم کرد؟
اشخاص تا زمانی که زنده هستند اختیار تام نسبت به اموالشان دارند و می‌توانند هر دخل و تصرفی را که می‌خواهند در اموالشان انجام دهند مثلاً شخص تا زمانی که زنده است به موجب سند رسمی کلیه اموالش را به یکی از فرزندانش انتقال قطعی دهد.

همچنین هر فردی در زمان حیاتش می‌تواند هر وصیتی از اموالش بکند ولیکن همانگونه که اشاره گردید فقط نسبت به یک سوم اموالش این وصیت نافذ و صحیح خواهد بود.
بنابراین عبارت محروم کردن از ارث هیچ منشاء قانونی و قابل اعتباری ندارد و پدر و مادر در هیچ صورت و در هیچ شرایطی نمی توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند یا در مورد نحوه و درصد تقسیم ارث تصمیم گیری نمایند. مگر تصمیم در خصوص یک سوم کل اموال آن هم در وصیت نامه معتبر.

زیرا ارث از قواعد آمره هست و کسی نمی تواند بر خلاف آن توافقی و تراضی نماید. بنابراین ورثه را می‌توان صرفاً نسبت به یک سوم از اموال محروم نمود نه کل اموال و طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر متوفی یک یا چند نفر را از ارث محروم کند، نافذ نمی‌باشد و ارث به آنانی که محروم شده‌اند نیز طبق درصد و تقسیم بندی قانونی تعلق خواهد گرفت.
✍ نکته: توارث از احکام و قوانین آمره به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند.

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ وصیت تا یک‌ سوم اموال معتبر است و مازاد بر آن منوط است به اجازه ورثه

بر اساس قانون مدنی هر فرد می‌تواند همه اموالش را وصیت کند. این وصیت تا ثلث (یک سوم) آن نیاز به تنفیذ (رضایت و قبول) توسط ورثه متوفی ندارد. اما اگر بیشتر از یک سوم باشد، برای اینکه اجرا شود ورثه باید به آن رضایت داشته باشند و به اصطلاح آن را تنفیذ کنند. همچنین، در صورتی که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد، علاوه بر آنچه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می‌گیرد، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محروم ماندن از ارث نخواهد شد. وصیت در صورتی اجرا می‌شود که ابتدا هزینه‌های کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی پرداخت گرد و چنانچه مالی باقی بود به وصیت عمل ‌شود.
بنابراین طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیتی که بیش از ثلث اموال را شامل شود، نافذ نیست مگر با اجازه تمامی وراث. به عنوان مثال پدری اگر وصیت کند که تمامی اموال مرا به خیریه بدهید، صرفاً یک سوم اموال را می‌توان به خیریه داد و دو سوم باقی برای سایر وراث است و چنانچه ورثه اجازه دهند آن اموال مازاد بر ثلث به ملکیت خیریه در خواهند آمد.

✍ میزان سهم ارث نوادگان چقدر است؟

نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند یعنی هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم الارث پسر متوفی باشد که نسبت پسر دو و دختر یک بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ مبحث توارث زوجین

زوج و زوجه از افرادی هستند که همیشه و تحت هر شرایطی از سهم ارث خود برخوردار می‌شوند و هیچ وارث دیگری نمی‌تواند آن‌ها را به طور کلی از ارث محروم کند. اما وجود فرزند برای متوفی می‌تواند میزان سهم آن‌ها را از حداکثر به حداقل کاهش دهد.
یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است. بنابراین در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود.

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ سهم الارث زوجین

میزان سهم‌الارث شوهر از زن چنانچه فرزند داشته باشند، یک چهارم اموال زن و اگر فرزندی نداشته باشند، نصف اموال زن است. اما سهم‌الارث زن نصف این مقدار است.
یعنی اگر شوهر فوت کند و فرزندی وجود داشته باشد، در این صورت یک هشتم اموال شوهر به زن می‌رسد و اگر فرزندی وجود نداشته باشند، سهم الارث زن یک چهارم اموال شوهر است.

✍ نکته : البته این یک هشتم و یک چهارم از عین اموال نیست و شرایط خاصی دارد. تا قبل از سال ۸۷ و اصلاح قانون مدنی، زن تنها از قیمت بنا ارث می‌برد و سهمی از عرصه (زمین) به زن نمی‌رسید، اما با اصلاح قانون مدنی در این موضوع در سال ۸۷ زن از تمام اموال منقول و همچنین از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان (زمین و بنا) ارث می‌برد.

✍ نکته: چنانچه زن به جز شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن را به ارث می‌برد. اما عکس این حکم صادق نیست و چنانچه شوهر وارث دیگری نداشته باشد، زن همچنان فقط سهم خود را به ارث برده و سایر اموال شوهر، به عنوان مال بلا وارث به حاکم (ولی فقیه) می‌رسد.

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ نکته: چنانچه زن قبل از مطالبه مهریه فوت کند ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.
با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.

ولی در خصوص مهریه ای که وجه نقد است، آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.
?البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.
ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان بعلاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.

 

✍ آیا می‌توان فرزندی را از ارث محروم کرد؟
اشخاص تا زمانی که زنده هستند اختیار تام نسبت به اموالشان دارند و می‌توانند هر دخل و تصرفی را که می‌خواهند در اموالشان انجام دهند مثلاً شخص تا زمانی که زنده است به موجب سند رسمی کلیه اموالش را به یکی از فرزندانش انتقال قطعی دهد.

همچنین هر فردی در زمان حیاتش می‌تواند هر وصیتی از اموالش بکند ولیکن همانگونه که اشاره گردید فقط نسبت به یک سوم اموالش این وصیت نافذ و صحیح خواهد بود.
بنابراین عبارت محروم کردن از ارث هیچ منشاء قانونی و قابل اعتباری ندارد و پدر و مادر در هیچ صورت و در هیچ شرایطی نمی توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند یا در مورد نحوه و درصد تقسیم ارث تصمیم گیری نمایند. مگر تصمیم در خصوص یک سوم کل اموال آن هم در وصیت نامه معتبر.

زیرا ارث از قواعد آمره هست و کسی نمی تواند بر خلاف آن توافقی و تراضی نماید. بنابراین ورثه را می‌توان صرفاً نسبت به یک سوم از اموال محروم نمود نه کل اموال و طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر متوفی یک یا چند نفر را از ارث محروم کند، نافذ نمی‌باشد و ارث به آنانی که محروم شده‌اند نیز طبق درصد و تقسیم بندی قانونی تعلق خواهد گرفت.
✍ نکته: توارث از احکام و قوانین آمره به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند.

وکیل ارث مشهد

✍ وصیت تا یک‌ سوم اموال معتبر است و مازاد بر آن منوط است به اجازه ورثه

بر اساس قانون مدنی هر فرد می‌تواند همه اموالش را وصیت کند. این وصیت تا ثلث (یک سوم) آن نیاز به تنفیذ (رضایت و قبول) توسط ورثه متوفی ندارد. اما اگر بیشتر از یک سوم باشد، برای اینکه اجرا شود ورثه باید به آن رضایت داشته باشند و به اصطلاح آن را تنفیذ کنند.

همچنین، در صورتی که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد، علاوه بر آنچه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می‌گیرد، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محروم ماندن از ارث نخواهد شد. وصیت در صورتی اجرا می‌شود که ابتدا هزینه‌های کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی پرداخت گرد و چنانچه مالی باقی بود به وصیت عمل ‌شود.

بنابراین طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیتی که بیش از ثلث اموال را شامل شود، نافذ نیست مگر با اجازه تمامی وراث. به عنوان مثال پدری اگر وصیت کند که تمامی اموال مرا به خیریه بدهید، صرفاً یک سوم اموال را می‌توان به خیریه داد و دو سوم باقی برای سایر وراث است و چنانچه ورثه اجازه دهند آن اموال مازاد بر ثلث به ملکیت خیریه در خواهند آمد.

✍ میزان سهم ارث نوادگان چقدر است؟

نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند یعنی هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم الارث پسر متوفی باشد که نسبت پسر دو و دختر یک بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

✍ مبحث توارث زوجین

زوج و زوجه از افرادی هستند که همیشه و تحت هر شرایطی از سهم ارث خود برخوردار می‌شوند و هیچ وارث دیگری نمی‌تواند آن‌ها را به طور کلی از ارث محروم کند. اما وجود فرزند برای متوفی می‌تواند میزان سهم آن‌ها را از حداکثر به حداقل کاهش دهد.
یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است. بنابراین در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود.

وکیل ارث مشهد

 

✍ سهم الارث زوجین

میزان سهم‌الارث شوهر از زن چنانچه فرزند داشته باشند، یک چهارم اموال زن و اگر فرزندی نداشته باشند، نصف اموال زن است. اما سهم‌الارث زن نصف این مقدار است.
یعنی اگر شوهر فوت کند و فرزندی وجود داشته باشد، در این صورت یک هشتم اموال شوهر به زن می‌رسد و اگر فرزندی وجود نداشته باشند، سهم الارث زن یک چهارم اموال شوهر است.

✍ نکته : البته این یک هشتم و یک چهارم از عین اموال نیست و شرایط خاصی دارد. تا قبل از سال ۸۷ و اصلاح قانون مدنی، زن تنها از قیمت بنا ارث می‌برد و سهمی از عرصه (زمین) به زن نمی‌رسید، اما با اصلاح قانون مدنی در این موضوع در سال ۸۷ زن از تمام اموال منقول و همچنین از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان (زمین و بنا) ارث می‌برد.

✍ نکته: چنانچه زن به جز شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن را به ارث می‌برد. اما عکس این حکم صادق نیست و چنانچه شوهر وارث دیگری نداشته باشد، زن همچنان فقط سهم خود را به ارث برده و سایر اموال شوهر، به عنوان مال بلا وارث به حاکم (ولی فقیه) می‌رسد.

✍ نکته: چنانچه زن قبل از مطالبه مهریه فوت کند ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.
با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.

ولی در خصوص مهریه ای که وجه نقد است، آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.
?البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.
ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان بعلاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.

مالیات بر ارث چیست؟

میزان مالیاتی است که وراث مکلف هستند به دلیل وراثت به دولت بپردازند. این مبلغ در هنگام نقل و انتقال اموال و دارایی به ورثه باید پرداخت شود

« نسبت به چه اموالی مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟»

سپرده های بانکی و سهام شرکت ها و سود حاصل از آنها وسایل نقلیه اعم از اینکه زمینی، دریایی یا هوایی و یا املاک تجاری و مسکونی باشد.

« میزان مالیات بر ارث افرادی که از سال ۹۵ به بعد فوت کنند.»

در قانون مالیات های مستقیم سال ۹۵ مالیات هایی که به اموال متوفی در هنگام نقل و انتقال تعلق می گیرد، بر اساس طبقات ارث معین شده است. به صورتی که هر چه وراث به متوفی نزدیکتر باشند میزان مالیات کمتر است.

میزان مالیات بر ارث انواع طبقات به شرح ذیل است:

میزان مالیات بر ارث طبقه اول:

مالیات بر ارث سهام شرکت و سپرده های بانکی و سودشان. تا تاریخ انتقال سه درصد می باشد اما مالیات بر ارث سهام و سودشان در تاریخ انتقال ۵/۱ درصد است

مالیات بر ارث وسایل نقلیه

در تاریخ انتقال دو درصد ارزشی که سازمان مالیاتی اعلام می کند.

مالیات بر ارث املاک مسکونی

۵/۷ درصد قیمت زمان انتقال که توسط کارشناسان مالیاتی برای ملک اعلام می گردد این قیمت که به ارزش منطقه ای معروف است، به مراتب کمتر از قیمت هنگام معامله است.

مالیات بر ارث املاک تجاری

مالیات بر ارث این املاک نیز مانند املاک مسکونی و برابر ۵/۷ درصد ارزش اعلام شده توسط کارشناسان مالیاتی است.

میزان مالیات بر ارث وراث طبقه دوم:

دو برابر نرخ هایی که در بالا راجع به طبقه اول ذکر شده است.

میزان مالیات بر ارث وراث طبقه سوم:

چهار برابر نرخ هایی است که در بالا راجع به طبقه اول ذکر شده است.

متوفی و ورثه او تبعه خارج باشند.

میزان مالیات بر ارث این افراد برابر با نرخ مالیات وراث طبقه اول است.

قرارداد تقسیم ارث

چنانچه شخصی فوت می کند اموالی را از خود برای وراث به جای می گذارد. گاهی ورثه برای تعیین میزان ارث و تقسیم آن به دادگاه رجوع و گواهی انحصار وراثت می گیرند. گاهی هم خود ورثه طبق قانون و با توافق، اقدام به تقسیم ارث می کنند.
برای جلوگیری از اختلافات آینده بهتر است وراث برای تقسیم ارث به صورت توافقی، قرارداد تقسیم ارث منعقد کنند.

متن تقسیم نامه ماترک با در نظر گرفتن توافق و تراضی وراث، تنظیم می‌شود. همچنین با توجه به قانونی بودن، به عنوان راهی آسان برای تقسیم اموال، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در نظر داشته باشید که تنظیم تقسیم نامه به دو صورت رسمی و غیر رسمی (عادی) انجام خواهد شد. تنظیم تقسیم نامه رسمی، در دفترخانه ثبت اسناد رسمی انجام می گردد و تمام وراث در دفترخانه حاضر می‌شوند و متن تقسیم نامه ماترک را امضاء می‌کنند.

بنابراین بر اساس قوانین تصویب شده در زمینه اموال شخص متوفی، وراث می‌توانند بعد از توافق با یکدیگر، با تنظیم متنی تحت عنوان تقسیم نامه ماترک ، اموال مورث را بین خود تقسیم کنند. اموال شخص فوت شده ممکن است منقول یا غیر منقول باشد که در نتیجه توافق و تراضی همه وراث، با استفاده از متن تقسیم نامه ماترک ، تقسیم خواهد شد.
توافقنامه تقسیم ماترک ، متنی قانونی است که برای تقسیم اموال بین وراث، تنظیم می‌شود. در حقیقت وراث متوفی، با تنظیم این متن، سهم خود را با توجه به اموال باقیمانده، تعیین خواهند کرد. پس از تنظیم توافقنامه مذکور ، هر یک از سهام نوشته شده در توافقنامه تقسیم ماترک، به وراث ذکر شده تعلق می‌گیرد.

✍ گواهی انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود.

✍ مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت چیست؟

1- گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت اخذ می شود.
2- استشهادیه محضری
3- شناسنامه متوفی
4- عقدنامه یا رونوشت
5- شناسنامه وراث
6- احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده

بهترین وکیل ارث در مشهد

✍ نکته: انجام مراحل و پروسه انحصار وراثت با حضور وکیل متخصص ارث و انحصار وراثت در مشهد وکالت می‌ تواند زمان را کوتاه تر و پیشبرد امور را بهینه تر سازد.

 

 

«سهم الارث برخی اشخاص در برخی حالت ها»

اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد، دختر تمام ترکه را می برد. (1/2 به قرابت و 1/2 به فرض)

اگر متوفی فقط یک پسر داشته باشد، تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.

اگر متوفی فقط "مادر" داشته باشد، تمام ترکه را می برد. (2/3 به قرابت (رد) و 1/3 به فرض)

اگر متوفی فقط "پدر" داشته باشد، تمام ترکه را به قرابت می برد.

اگر "اولاد ذکور و اناث" (باهم) باشند, ذکور (پسرها) 2 سهم اناث (دخترها) ارث می‌برند.

اگر فقط "اولاد ذکور" باشد، تمام ترکه به تساوی بین آن ها تقسیم می شود.

اگر فقط "اولاد اناث" باشد، تمام ترکه را می برند. (1/2 به قرابت و 2/3 به فرض)

اگر متوفی"پدر" و "اولاد" داشته باشد، پدر 1/6 به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم می شود.

اگر متوفی "پدر" با "چند دختر" داشته باشد، پدر 1/6 به فرضدخترها 2/3 به تساوی ارث می‌برند.

اگر متوفی "پدر" با "یک دختر" داشته باشد، پدر 1/6 به فرض و دختر 1/2 به فرض ارث می‌برند.

اگر متوفی "مادر" و "اولاد" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض و اولاد با رعایت قاعده ارث می‌برند.

اگر متوفی "مادر" و "چند دختر" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض و دخترها 2/3 به فرض ارث می‌برند.

اگر متوفی "مادر" و "یک دختر" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض و دختر 1/2 به فرض ارث می‌برند.

اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) و "اولاد" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض - پدر 1/6 به فرض و اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.

اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) با "چند دختر" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض - پدر 1/6 به فرض و دخترها 2/3 به تساوی ارث می‌برند.

اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) و "یک دختر" داشته باشد، مادر 1/6 به فرض - پدر 1/6 به فرض و دختر 1/2 به فرض و بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم می شود مگر اینکه مادر "حاجب" داشته باشد

اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد
? دختر تمام ترکه را می برد.(1/2 به قرابت و 1/2 به فرض)
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی فقط یک پسر داشته باشد
? تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی فقط “مادر” داشتہ باشد
? تمام ترکه را می برد.(2/3 به قرابت (رد) و 1/3 به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی فقط “پدر” داشتہ باشد
? تمام ترکه را به قرابت می برد.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر “اولاد ذکور و اناث” (باهم) باشند
? ذڪور (پسرها) 2 سهم اناث (دخترها) ارث می برند.
•••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد ذکور” باشد
? تمام ترڪه به تساوی بین آن ها تقسیم می شود.
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر فقط “اولاد اناث” باشد
? تمام ترکه را می برند. (1/2 به قرابت و 2/3 به فرض)
••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی”پدر” داشتہ باشد و “اولاد”
? پدر 1/6 به فرض
? بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم می شود.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “پدر” داشتہ باشد با “چند دختر”
? پدر 1/6 به فرض
? دخترها 2/3 به تساوی ارث می برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “پدر” داشتہ باشد با “یک دختر”
? پدر 1/6 به فرض
? دختر 1/2 به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “مادر” داشتہ باشد و “اولاد”
? مادر 1/6 به فرض
? اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “مادر” داشتہ باشد و “چند دختر”
? مادر 1/6 به فرض
? دخترها 2/3 به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “مادر” داشتہ باشد و “یک دختر”
? مادر 1/6 به فرض
? دختر 1/2 به فرض
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد و “اولاد”
? مادر 1/6 به فرض
? پدر 1/6 به فرض
? اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.
••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد با “چند دختر”
? مادر 1/6 به فرض
? پدر 1/6 به فرض
? دخترها 2/3 به تساوی
•••••••••••••••••••••••••••••••••
اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “یک دختر”
? مادر 1/6 به فرض
? پدر 1/6 به فرض
? دختر 1/2 به فرض
‼️بقیہ ترکه به نسبت فرض تقسیم می شود مگر اینکه مادر “حاجب” داشتہ باشد.

«جنین هم می تواند ارث ببرد»

جنین به دو شرط ارث می برد:

1- نطفه او قبل از مرگ مورث، منعقد شده باشد. 
2- جنین زنده متولد شود.

در این راستا ماده 875 قانون مدنی مقرر می دارد: شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

«ارث ایرانیان خارج از ایران»

ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند و اقامت دارند قانون حاکم بر ارث آنان قانون ایران است نه دولت متبوع خارجی و ماده ۹۶۷ قانون مدنی بدین گونه بیان کرده: ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به ‌موجب وصیت تملک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود

نکته دیگر: قانون حاکم ارث برای ایرانیان غیر شیعه تابع مذهب آنان است.

✍ گواهی انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود.

✍ مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت چیست؟

1- گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت اخذ می شود.
2- استشهادیه محضری
3- شناسنامه متوفی
4- عقدنامه یا رونوشت
5- شناسنامه وراث
6- احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده

✍ نکته: انجام مراحل و پروسه انحصار وراثت با حضور وکیل متخصص ارث و انحصار وراثت در مشهد وکالت می‌ تواند زمان را کوتاه تر و پیشبرد امور را بهینه تر سازد.

«چه کسانی می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند؟»

دو گروه از افراد حق درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت دارند.

وراث: منظور افرادی است که به دلیل قرابت نسبی یا سببی خود را وارث فرد فوت شده می دانند و از این رو جهت صدور گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه می کنند.
 افراد ذی نفع: علاوه بر ورثه، افراد صاحب نفع نیز می توانند خواهان صدور گواهی حصر وراثت باشند.
برخی از این افراد عبارتند از:
الف – طلبکاران متوفی
ب – وصی: گاهی لازم است ورثه تعیین شود تا وصی بتواند وصیت را نسبت به آنها اجرا کند. کسی که وصیت به نفع او شده، ممکن است از ورثه نباشد ولی چون میزان وصیت بیش از ثلث اموال متوفی است، نیازمند تایید وراث گردد.
ج – افراد صاحب نفع: که با اثبات وراثت دیگران می توانند احقاق حق خودشان را بنمایند مثل فردی که سابقا مالی از متوفی خریده اما قبل از انتقال رسمی فوت کرده و حال انتقال رسمی توسط ورثه لازم باشد.

 

اقسام گواهی حصر وراثت

گواهی انحصار وراثت می تواند به دو صورت محدود یا نامحدود صادر شود.

1- گواهی انحصار وراثت نامحدود: چنانچه ارزش دارایی های فرد فوت شده بیش از پنجاه میلیون تومان باشد در این صورت گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر خواهد شد.

2- گواهی انحصار وراثت محدود: اما اگر ارزش دارایی متوفی کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، در این صورت گواهی انحصار وراثت محدود صادر خواهد شد.

تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود

الف- از جهت تشریفات صدور:

برای صدور گواهی انحصار وراثت نامحدود، درخواست متقاضی صدور گواهی حصر وراثت یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی، آگهی می گردد و در مدت یک ماه برای معترضین فرصت اعتراض فراهم می گردد، در صورتی که در این مدت معترضی وجود نداشته باشد، گواهی انحصار وراثت با قید عبارت از حیث مبلغ نامحدود، صادر خواهد شد. در انحصار وراثت محدود تشریفات آگهی لازم نیست.

ب- از جهت اعتبار در تقسیم ترکه یا سایر دعاوی
با توجه به تفاوت دو نوع گواهی انحصار وراثت از جهت مبلغ، انحصار وراثت نامحدود در دعاوی و اموری که ارزشی بیش از سه میلیون تومان دارد قابل استناد است در حالیکه گواهی محدود در دعاوی با ارزش کمتر از سه میلیون تومان قابل استناد است.

«صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوای انحصار وراثت»

در حال حاضر مرجع رسیدگی به درخواست صدور گواهی حصر وراثت، شورای حل اختلاف محلی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل واقع بوده است. اما اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آن محل بوده باشد.

« اعتراض به رای انحصار وراثت »

پس از اعلام نظر شورای حل اختلاف و صدور گواهی، از نظر قانون امکان اعتراض نسبت به این گواهی وجود دارد. معمولا معترضین به گواهی دو دسته هستند.
1- دادستان محل
2- کسانی که خود را از جمله وراث می دانند اما نام آنها در گواهی انحصار وراثت نیامده است.

«عدم همکاری برخی وراث در انحصار وراثت»

گاهی ممکن است برخی از ورثه از ارائه مدارک لازم برای درخواست گواهی انحصار وراثت امتناع نمایند، این امر مانع جریان امور نخواهد بود و فردی که درخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف تقدیم کرده می تواند از شورا بخواهد که از اداره ثبت احوال استعلام گردد.

« عدم ذکر اسم  اشخاص در گواهی انحصار وراثت به صورت عمد»

بر اساس ماده 9 قانون تصدیق وراثت سال ۱۳۰۹ کسی که در خواست صدور گواهی انحصار وراثت را نموده به عمد، نام فردی از وراث را ذکر ننماید، کلاهبردار به حساب آمده و علاوه بر اینکه باید خسارت فردی که نام او نیامده را بپردازد، به مجازات جرم کلاهبرداری هم محکوم می شود.

«اگر با تقلب نام خود را به عنوان ورثه بیاورد»

کسی که خود می داند جزء ورثه نیست ولی عمدا خود را به عنوان ورثه در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت معرفی کند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات این جرم محکوم می شود.

✳️ آیا می دانید برای انحصار وراثت چه باید کرد و مدارک لازم کدامند؟

✅ وقتی شخصی فوت می‌کند باید مشخص شود چه کسانی از او ارث می‌برند تا درباره میراث او تعیین تکلیف شود. به این فرایند که از سوی مراجع قانونی و با تشریفات مشخصی انجام می‌شود، انحصار وراثت می‌گویند.

? صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم ارائه درخواست وراث متوفی یا دیگر اشخاص ذی‌نفع به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.

? درخواست مذکور، باید دربردارنده مشخصات کاملِ محل سکونت درخواست‌کننده، متوفی، تمامی وراث و نسبت هر یک از آن‌ها با متوفی باشد.

? گواهی فوت صادر شده توسط ثبت احوال، رونوشت برابر با اصل شناسنامه ورثه، رونوشت برابر با اصل سند ازدواج زوجه دایمی متوفی، استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده و گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نیز از جمله مدارکی است که باید به درخواست انحصار وراثت ضمیمه شود.

یک وکیل ارث در مشهد وکالت اشعار می دارد که موضوع حقوقی ارث دارای مباحث حقوقی مختلفی از جمله تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه، اخذ گواهی انحصار وراث، مطالبه سهم الارث در مشهد و…می باشد که طرح دادخواست برای هر کدام می تواند مستقلا دارای شرایط و مشخصات خاصی باشد. وکیل ارث در مشهد وکالت در خصوص نحوه محاسبه ارث چنین توصیف می نماید که:

وکیل ارث در مشهد

سهم ارث زوجه: 1/8 اگر متوفی فرزند داشته باشد_ 1/4 اگر متوفی فرزند نداشته باشد.
سهم ارث زوج: 1/4 اگر متوفی فرزند داشته باشد1/2 اگر متوفی فرزند نداشته باشد. سهم ارث مادر: 1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد 1/3 اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.
سهم ارث پدر: 1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد. 
سهم ارث دختر (درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد): 1/2 (نصف) واحد (یک دختر) _ 2/3 متعدد
سهم ارث خواهر (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد): 1/2 واحد (یک خواهر) 2/3 متعدد سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد): 1/6 واحد 1/3 متعدد

زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد
پیش از پیروزی انقلاب، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید؛ اما پس از ۷۰ سال از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی بر مبنای استفتاء از رهبر انقلاب، آن ماده قانونی را اصلاح کرد که براساس آن زن از قیمت اموال غیرمنقول شوهر از جمله عرصه و اعیان - ساختمان و زمین - ارث می‌برد.
ماده 907 قانون مدنی: اگر متوفی ابوین (پدر و مادر) نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه ‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه (مساوی) تقسیم می‌شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

نظریه مشورتی در رابطه با تقسیم ترکه

نظریه مشورتی شماره 4691/7 مورخ 1390/11/17

اولا- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است.

ثانیاً- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاریست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.

ثالثاً- برابر رای وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیر منقول (بطور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج ودر صلاحیت دادگاه مربوط است.

رابعاً- به محض فوت مورث، مالکیت ترکه به نحو اشاعه به وراث تعلق می گیرد و تقسیم تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تاثیری در ایجاد مالکیت ندارد. مگر آنکه مستلزم ردّ وتعدیل سهام باشد ودر این مورد تفاوتی بین منقول وغیرمنقول وثبتی وغیرثبتی وجود ندارد.

خامساً- چنانچه امکان تقسیم ترکه به افراز یا ردّ یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم موروثی هر یک را صادر می کند.

سوالات متداول

1- قصد خرید ملکی را داریم که یکی از ورثه خارج از کشور می باشد آیا بدون حضور ایشان این معامله قانونی است یا خیر؟

پاسخ:

ورثه ای که خارج از کشوراست و حضور ندارد می تواند از طریق دادن وکالت به دیگری سهم خود را بفروشد در غیر اینصورت معامله فقط نسبت به ورثه حاضر امکان پذیر می باشد و معامله حاضرین نسبت به سهم خودشان از شش دانگ ملک معتبر است و فروش سهم ورثه غیر حاضر قانونی نیست.

 

2- اگر ارثی به وراث برسد و یکی از وراث حاضر به تقسیم نباشد چه باید کرد؟

پاسخ: شما می توانید از دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کنید ، بنابراین یکی از ورثه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور فروش نماید . در این حالت آن ورثه یا باید سهم باقی وراث را بپردازد یا خودش هم همراه بقیه ملک را بفروشد . بعد از صدور دستور فروش دادگاه او را ملزم به این کار خواهد کرد.