مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظریه مشورتی شماره 2652/7 مورخ 10/7/70

نظریه مشورتی شماره 2652/7 مورخ 10/7/70Reviewed by ادمین on Apr 3Rating:

آیا فروش مال مشاع جرم است یا خیر؟

اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست، مثلا کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی می باشد اگر همان یک دانگ را بفروشند این عمل عنوان جزائی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.