وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادنامه الزام به ایفای تعهد

خواسته: الزام به ایفای تعهد
نسبت به دعوای… علیه… دایر و الزام به ایفای تعهد حکم اعلامی صادر شد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشا رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای سعید عابدیان به وکالت از خانم… به طرفیت آقای… به خواسته ۱- صدور حکم بر الزام خوانده به تکمیل و تحویل یک دستگاه ویلای ۸۰ متری موضوع قرار داد مورخ ۱۷/ ۴ ۰/ ۹۵ مقوم به ۰ ۰ ۰/ ۰۰ ۰/ ۲۱ میلیون ریال ۲- مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و کارشناسی خلاصه ادعای وکلای خواهان این است که خوانده در قبال دریافت ۱۱ فقره چک و هر کدام به مبلغ ۵ میلیون تومان که از این تعداد ۵ فقره آن نیز وصول شده است متعهد به ساخت یک دستگاه ویلای ۸۰ متری با احتساب ۷۰ متر زیربنا و ۱۰ متر ایوان در زمین خواهان شده است با گذشت ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد وصول پنج فقره چک اقدامی نکرده است دادگاه جهت رسیدگی به موضوع وقت تعیین خوانده در جلسه دادرسی دفاع و ضمن اقرار به اخذ وجه پنج فقره چک علت عدم اجرای تعهد را اختلاف خواهان و فروشنده زمین در عدم واگذاری امتیاز برق و گاز اعلام کردند النهایه صرف نظر از این که خوانده دلیلی بر عدم واگذاری امتیازات ارائه نکرده است نظر به این که بر فرض ثبوت نیز اختلاف بین خواهان و فروشنده ملک زمین دلیل عدم اجرای تعهد توسط خوانده نمی تواند باشد بلکه نامبرده موظف بوده نسبت به ساخت و احداث یک واحد ویلایی با مشخصات مندرج در قرارداد اقدام نماید و خوانده اقرار به این تعهد کرده است لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی خوانده را ضمن الزام به اجرای تعهد به پرداخت مبلغ ۴۸۱ هزار و ۸۵۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ یک میلیون و دویست و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه اول محاکم عمومی

الزام به ایفای تعهد

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

وکیل در مشهد
بهترین وکیل در مشهد
بهترین وکیل مشهد
وکیل خوب در مشهد
مشاوره حقوقی در مشهد
وکالت تخصصی در مشهد
وکیل ملکی در مشهد
بهترین وکیل ملکی در مشهد
وکیل خلع ید در مشهد
وکیل رفع تصرف عدوانی در مشهد
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد
وکیل معامله معارض در مشهد
وکیل املاک مشاع در مشهد
وکیل انتقال مال غیر در مشهد
وکیل اثبات مالکیت در مشهد
وکیل فسخ قرارداد در مشهد
وکیل فسخ معامله در مشهد
وکیل تجاری در مشهد
بهترین وکیل چک در مشهد
بهترین وکیل سفته در مشهد
بهترین وکیل خانم در مشهد
بهترین وکیل ارث در مشهد
وکیل خانواده در مشهد
بهترین وکیل مهریه در مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد
وکیل طلاق توافقی در مشهد
بهترین وکیل کیفری در مشهد