وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه دادنامه توفیقی مطالبه وجه

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه بابت… ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دادگاه با بررسی مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس احدیت، مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خانم… فرزند… با وکالت آقای سعید عابدیان و…. به طرفیت آقای… فرزند… با وکالت آقای… به خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به مبلغ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ /۲ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه پیش شماره … مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۳، تصویر دادنامه صادره از شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی به شماره… مورخ ۳۱/ ۱۰/ ۹۴، تصویر دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر، وکالتنامه وکیل و به شرح متن دادخواست تقدیمی که اشعار داشته موکله در تاریخ ۲۸/ ۴/ ۹۳ بر اساس مبایعه نامه عادی اقدام به انعقاد قرارداد بیع ششدانگ آپارتمان هشت واحدی به پلاک ثبتی شماره… مجزا شده از… واقع در… به عنوان خریدار می نماید مع الوصف فروشنده یعنی خواننده قبل از تاریخ مبایعه نامه مذکور اقدام به فروش ۲ واحد از ۸ واحد آپارتمان فوق به اشخاص دیگر نموده است که بر که مراتب بر اساس دادنامه شماره… مورخ ۲۱/ ۰ ۱/ ۹۶ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تایید و به موجب دادنامه مطروحه در پرونده کلاسه… شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته لذا ۲ واحد از ۸ واحد آپارتمان متعلق حق غیر قرار دارد با توجه به بند ۳۵ مبایعه نامه مذکور هرگاه معلوم گردد که مورد معامله مستحق للغیر بوده و قابل انتقال به خریدار نباشد فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ /۲ ریال به عنوان خسارت به خریدار بپردازد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست که النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، مداقه در مدافعات اصحاب دعوا و با عنایت به اصل نسبی بودن عقود قراردادها و اصل صحت و لزوم عقود که فیمابین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع بوده و شرط پرداخت خسارت در قرارداد منعقده فی مابین در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع تحقق یافته علیهذا با عنایت به مراتب معنونه، ادله ابرازی از ناحیه خواهان و موثر ندانستن دفاعیات وکیل خوانده، دعوای خواهان وارد تشخیص داده شده با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۱۳۰۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت مبلغ۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ /۲ ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۸/ ۷/ ۹۷ لغایت اجرای کامل حکم بر اساس نرخ شاخص سالیانه بانک مرکزی و مبلغ ۸۰۰/ ۹۰۲/ ۶۸ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مقرر قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی

 

نمونه دادنامه توفیقی مطالبه وجه

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.