وکالت تخصصی در مشهد وکالت

۲۳۱هزار چک برگشتی طی ۵ماه در خراسان‌رضوی

🔹براساس اعلام بانک‌مرکزی مرداد امسال در خراسان رضوی، ۴۶هزار و ۹۰۰ فقره چک به ارزش ۶۱۱۵میلیارد ریال برگشت خوردند.

🔹در این ماه ۷/۲ درصد از چک‌های برگشتی کشور مربوط به خراسان رضوی بوده است. از نظر ارزشی نیز ۵/۶ درصد از چک‌های برگشتی کشور مربوط به خراسان رضوی بوده است.🔹در ۵ ماه نخست امسال ۲۳۱هزار و ۳۰۰ فقره چک در خراسان رضوی برگشت خوردند.

🔹مقایسه تعداد چک‌های برگشتی ۵ ماه نخست امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که این بازه زمانی نیز تعداد چک‌های برگشتی ۴۸ درصد کاهش داشته است.