وکالت تخصصی در مشهد وکالت

هزینه های مال الاجاره

آيا مستاجر مسئول هزينه نقاشي پس از تخليه مي باشد ؟

پاسخ : اگر مورد اجاره بدون “تعدي و تفريط “از سوي شما ، از بين رفته و يا مستهلك شده است . مطابق ماده 50 قانون مدني شما “مسئول نيستيد” .

اما در صورتي كه از مورد اجاره سوءاستفاده ، ايراد خسارتي واقع و يا بر خلاف انچه در” قرارداد اجاره مقرر” بوده عمل شده باشد ، و شرايط قرارداد شما نيز مطبق بر قانون و عرف بوده باشد .شما وفق ماده 52 همان قانون “ضامن تضررات” مالك “هستید.