وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه مشورتی شماره 5006/7 به تاریخ 1389/08/19

در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 چنانچه مالک با دریافت سرقفلی، محل تجاری را به مستاجراجاره داده باشد هرگونه تخلف مستاجر اعم از تعدّی و تفریط یا انتقال به غیر بدون داشتن حق انتقال به غیر موجب اسقاط حق مستاجر در سرقفلی مورد اجاره نخواهد بود ولی می تواند از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره باشد.