وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه مشورتى شماره ۵۶۴۹/۷ – ۱۳۶۸/۱۱/۹۳

چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود، آیا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است. لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند، زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است را فراهم می‌آورد.

علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری، اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.