وکالت تخصصی در مشهد وکالت

مواردي که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست..

1 – قامتگاه زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد : مرکز مهم امور خود زن است.

2 – اقامتگاه زني كه با رضايت شوهرخود مسكن جدا اختيار كرده است : مرکز مهم امور خود زن است.

3 – اقامتگاه زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختيار كرده است : مرکز مهم امور خود زن است.

4 – اقامتگاه زن محجور(دیوانه – غیر بالغ) : اقامتگاه ولي يا قيم اوست.

5 – اقامتگاه زني که شوهر او محجور (دیوانه -غیربالغ ) است: مرکز مهم امور خود زن است.

اقامتگاه زن ناشزه چه مکاني است؟
اقامتگاه زن ناشزه همچنان اقامتگاه شوهر او مي باشد ، چراکه نشوز عملي غيرقانوني است و به دليل نشوز اين امتياز به زن ناشزه داده نمي شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا شود.