وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 74 قانون ثبت اسناد

امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن باثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد )