وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 73 قانون ثبت اسناد

عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات ومامورین دیگر دولتی موجب مجازات وتعقیب انتطامی قضات ومامورین دولتی خواهدشد.(ماده 73 قانون ثبت اسناد)