وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 5 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده ۵ –

رسيدگی واحد ثبتی ، ابلاغ اوراق ، ترتيب فروش املاك غير قابل افراز ، تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلی مقررات اجرایی اين قانون طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستری می‌رسد.‏