وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 4 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده ۴ –

مالی كه به موجب تصميم قطعي ،  قابلیت افراز نداشته باشد ، با درخواست هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.‏