وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 1 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده ۱ –

افراز املاك مشاع كه روند ثبتی آنها پایان يافته ، خواه از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتی كه مورد درخواست يك یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی حوزه ای خواهد بود كه ملك مورد نظر در حوزه آن واقع است که واحد ثبتی با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌ را می تواند افراز نماید .‏

تبصره – نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكيت معارض صادر شده، تا زمانی كه رفع تعارض نشده باشد ، اقدام به افراز نخواهد گردید .‏