وکالت تخصصی در مشهد وکالت

قانون پیش فروش ساختمان در خصوص تنظیم سند رسمی

با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر درقانون نخواهدشد . (قانون پیش فروش ساختمان )

ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای درقضازدایی خواهد داشت .