وکالت تخصصی در مشهد وکالت

فرق محتویات و مندرجات سند رسمی

اسناد رسمی شامل دو قسمت است :
۱- محتويات
۲ -مندرجات

فرق محتویات و مندرجات سند رسمی

میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند – شماره دفتر خانه – موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع قطعی ..امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد .

مندرجات سند دو قسمت است:
1) اقارير طرفين تنظيم كننده سند يعني آنچه كه طرفين اظهار مي كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان مي كند و سردفتر در سند منعكس مي كند
2) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممكن است مثلا بنويسد كه ثمن معامله نقدا پرداخت شده. اين نظر خودش را مي نويسد هويت طرفين را احراز مي كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس مي گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفين به مطلبي است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايي است كه سر دفتر به عنوان مأمور دولت كه ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر خانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضا طرفين و سردفتر.

ماده 70 ق . ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره اي هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده 1292 ق . م توضيح داده می شود.
مطابق اين ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمي تواند منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه مدعي جعليت آن شود و در اين قسمت اگر قاضي وارد رسيدگي به انكار شود، خودش قابل تعقيب است. رسيدگي به انكار نسبت به محتويات سند اينكه فردي بگويد كه من به اين دفتر خانه اصلا نرفته و اين سند را امضا نكرده ام قاضي اگر وارد رسيدگي به انكار بشود خود قاضي قابل تعقيب است.

در مورد مندرجات نيز انكار مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگي به انكار شد. طرف نمي تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضي نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگي به انكار شود چون سند رسمي است ولي نسبت به مندرجات بر خلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضي مي تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگي شود. مثلا مدعي عليه مي تواند بگويد به تعهد خود عمل كرده ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير ماده 1292 قانون مدنی )

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.