وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رأی دادگاه راجع به مسئولیت مدنی مستأجر و متصرف ملک (وکیل تخلیه املاک در مشهد)

رأی مستدل دادگاه راجع به مسئولیت مدنی مستأجر و متصرف ملک
وکیل تخلیه املاک در مشهد وکیلی می باشد که ابتدا و بداهت امر از تسلط لازم بر دعاوی و قوانین مربوط به مالک و مستاجر برخوردار بوده و در مرحله بعدی تجربه ی کافی در گرفتن آرای مثبت به نفع حقوق موکلین خویش را دارا باشد .

دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89

دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89

شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

حدود عرفی تعهدات مالک و مستأجر ؛

« آقاي … نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 شورايحلاختلاف مشهد و به طرفيت خانم … دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل تجديدنظرخوانده ، محكوم به جبران خسارت و هزينه ‌هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( مؤجر ) است و دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به تجديدنظرخواه ندارد .

نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي رفع نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس قرارداد ، تكليفي را متوجه ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه نقص به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه عرف مسلم ، مستأجر را در تحقق آن مسئول نداند و رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرمكن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد

نظر به اينکه حسب نظر كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي‌ آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و مباني حقوقي و فقهي ضمان ، شخص در صورت اقدام نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است.
( ماده 1 قانون مسئوليت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی ) و نظر به اين ‌كه از نظر اصول دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر صادر و اعلام مي‌ دارد . رأي دادگاه قطعي است

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.