وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رای وحدت رویه شماره 695 به تاریخ 85/9/7

شماره رأی: ۶۹۵

تاریخ رأی: ۷/۹/۱۳۸۵

رأي وحدت رويه هیئت عمومی ديوان‌عالي كشور

طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتی‌ که با استنباط از قوانين در شعب ديوان‌عالي کشور و يا دادگاه‌ها آراي مختلفي صادر شود،به‌منظور ايجاد وحدت رويه در هیئت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح می‌شود.

در ما نحن فيه شعبه ۱۱ ديوان‌ عالي كشور (تشخيص) رأي شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱ ـ ۳۰/۴/۸۳ را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است؛

اما رأي شماره ۳۶۲۰/۱۳ ـ ۲۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۳ د یوان‌عالي كشور (تشخيص)‌ در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است؛

ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است

و حال آنكه شعبه ۱۳ در مقام رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اين صورت رد نمايد.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.