وکالت تخصصی در مشهد وکالت

در خصوص توقیف اموال بدهکار آیا اتومبیل جزء مستثنیات دین است؟

پاسخ: طبق ماده۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مصادیق مستثنیات دین را بیان کرده و با توجه به اینکه این مصادیق جنبه حصری دارد لذا به نظر می رسد خودرو شخصی از مستثنیات دین خارج شده باشد.