وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

1-خلع ید 2_قلع و قمع مستحدثات 3_ مطالبه اجرت‌المثل اموال 4_ دستور موقت 5- پرداخت کلیه خسارات قانونی

1- تصویر مصدق قرارداد به تاریخ ……………. 2- معاینه و تحقیق با جلب نظر کارشناس رسمی 3_ شهادت شهود 4_ تصویر مصدق اظهارنامه

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: 1

) به موجب سند مالكيت شماره…………..، ……….. دانگ یک باب منزل/ آپارتمان به پلاك ثبتي ………./…………. به مساحت ………….. متر مربع به نشانی ……………………… متعلق به اينجانب مي‌باشد.

2) نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……………….. مورخ ………………… از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي‌نمايند.

3) عندالاقتضا براي اثبات ادعاي خود و تعيين اجرت‌المثل ايام تصرف غاصبانه به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي‌نمايد. ضمناً نظر به اينكه خوانده در شرف احداث بنا در پلاك مذكور مي‌باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وي از احداث بنا و اجراي فوري آن نيز تقاضا مي‌گردد.

4) فلذا با تقديم اين دادخواست مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدني و مواد 310، 320، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و قمع بناي بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق‌الذكر و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ …………… لغايت ………… صدور حكم به ميزان ………….. ريال به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

منبع: داتیکان