وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

1-تخلیه و تحویل مورد اجاره 2-کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3_تصویر اظهارنامه شماره …………..

4_ استشهادیه 5_ شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……………………………………………………. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ با توجه به اینکه خوانده مطابق با قرارداد اجاره حق انتقال عین مستاجره را به غیر نداشته ولی متاسفانه بدون اذن اینجانب اقدام به انتقال آن به غیر، پس از اتمام مدت اجاره نموده است.

 5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند 1 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.