وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بندالف ماده 108 قانون آ.د.م

درصورتی که درخواست تأمین خواسته ازدادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است . (بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م)