وکالت تخصصی در مشهد وکالت

۷/۵میلیارد تومان تاسیسات برقی آسیب دیدند

کاشی، سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد در گفت‌وگو با اخبار مشهد:
در جریان سیلاب و سیل اخیر مشکلی برای تامین برق مردم نداشتیم ولی برخی از پایه های برقی که در مسیر رودخانه بود دچار آسیب بود.
با توجه به این که در شهر مشهد هزار 115 اتوماسیون داریم می توانیم شهر مشهد را به صورت آنلاین مانیتور کنیم؛ بنابراین مردم بی برق نمی مانند.
در سیلاب های اخیر 7.5 میلیارد تومان تجهیزات برقی خسارت دیده شده است.
زشک، کنگ، نغندر، دهغیبی و روستای پیوه ژن در ملک آباد مناطقی هستند که آسیب تاسیسات برقی داشتند اما مردم ساکن در منطقه برق دارند و مشکلی برای تامین برق نداریم.