وکالت تخصصی در مشهد وکالت

۵ زن در جمع ۶ قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری

۵ زن در جمع ۶ قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری

شروع به کار 6 قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری که به مدت 9 سال متصدی سمت قضاوت در این نهاد قضایی بین المللی خواهند بود.

مشاوره حقوقی تلفنی امکانی است که مشهد وکالت برای هموطنان عزیز چه در ایران و چه در خارج از ایران فراهم آورده است…