وکالت تخصصی در مشهد وکالت

کاربرد واژه دیوار در اسناد

در مندرجات بسياري از اسناد مالکيت ثبتي در قسمت حدود و مشخصات ملک از کلمه ديوار استفاده شده است.

اصطلاح ديوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار ميرود:

1- اگر در سند درج شده باشد: ديواري است به ديوار…

يعني هر يک از دو ملک که در مجاورت يکديگر قرار دارند داراي ديوار اختصاصي براي خود مي باشند.

2- اگر در سند درج شده باشد: به ديوار اشتراکي…

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به هر دو ملک مي باشد.

3- اگر در سند درج شده باشد: ديواريست به…

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است.

4- اگر در سند درج شده باشد: به ديوار…

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مجاور است.