وکالت تخصصی در مشهد وکالت

چند مورد از موانع افراز ملك

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، جایز نیست .( نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد)

هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.

تقسیم به موجب قانون منع شده باشد.مثلاً طبق آیین نامهای تفکیک و تقسیم باغات به کمتر از 10 هکتار ممنوع شده است.

بهترین وکیل در مشهد را در مشهد وکالت جستجو نمایید:

051-37-67-80-90

0915-80-70-164