وکالت تخصصی در مشهد وکالت

پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

رای دادگاه

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم نموده و خواسته خود را تشريح نموده است. اينك دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه خوانده عليرغم دعوت وي به دادرسي در دادگاه حضور نيافته و در قبال دعواي خواهان هيچگونه دفاع يا ايرادي را مطرح نكرده است.

نظر به اينكه مالكيت خواهان بر پلاك ثبتي مورد دعوا حسب پاسخ واصله از اداره ثبت كه تحت شماره 424-22/8/87 ثبت دفتر دادگاه شده است محرز مي باشد. و نظر به اينكه خواهان با تقديم دادخواست حاضر، راضي به استدامه تصرفات خوانده در ملك مورد دعوا نمي باشد لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح و وارد دانسته مستناد به ماده 308 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خوانده را به خلع يد از پلاك ثبتي فوق و نيز پرداخت مبلغ 841398 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف بيست از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران است.

منبع: داتیکان