وکالت تخصصی در مشهد وکالت

پرونده خلع ید و تحویل مبیع

پرونده خلع ید و تحویل مبیع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م.ض. 2- الف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواه دوم و اول و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخه 90/8/30 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن صدور حکم خلع ید از پلاک‌های ثبتی را در قبال دریافت مبلغ 250/000/000 ریال و غیره صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی اصلی تجدیدنظرخواه اول خلع ید و رفع تصرف بوده و صدور حکم خلع ید در قبال دریافت 250/000/000 ریال خارج خواسته بوده و همچنین اعتراض تجدیدنظرخواه دوم به عدم توجه دادگاه به مبلغ دریافتی ظهر مبایعه‌نامه در قبال صدور حکم خلع موجه نمی‌باشد. چون موضوع دریافت وجه مزبور خارج از خواسته و بدون طرح دعوی بوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه اول و عدم ارائه دلیل محکمه پسند پیرامون موضوع مطالبه وجه از سوی تجدیدنظرخواه دوم به لحاظ عدم مطالبه و خارج خواسته [بودن] با ایراد قانونی مواجه می‌باشد فلذا این قسمت حکم ضمن اصلاح و حذف 250/000/000 ریال در قبال خلع سایر موارد اعتراضیه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض معترضین به غیر از اصلاح دریافت مبلغ 250/000/000 ریال در قبال خلع ید در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سایر موارد عیناً تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.

منبع: داتیکان

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.