وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت و مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تخلیه و تحویل مورد اجاره 2-مطالبه اجور معوقه 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره …………

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………………………………………………………………… به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است و خوانده از تاریخ ……… به مدت …….. ماه، از پرداخت اجاره بها که جمعا مبلغ ………. ریال می باشد خودداری کرده است.

4_ با توجه به اینکه مدت اجاره به اتمام رسیده است متاسفانه خوانده از تخلیه و تحویل مورد اجاره به اینجانب خودداری می کند.

5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به پرداخت اجور معوق و همچنین تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 494 قانون مدنی و موارد 198 _ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 3 قانون موجر و مستا جر سال 1376، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.