وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد

✳️ آیا می دانید نحوه وصول چک برگشتی از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

✅ برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت باید درخواست اجرای خود را به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه داد و دفاتر اسناد رسمی اجراییه در این مورد صادر نمی کنند و تنها ادره ثبت صلاحیت صدور اجراییه و اجرای مفاد آن اسناد را دارد.

وکیل چک در مشهد

💡برای مثال:
دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک برعهده حساب جاری آن بانک صادر شده)در آن محل واقع است مراجعه و از اداره آن محل درخواست اجرا مفاد چک و وصول وجه چک از صادرکننده و دادن آن به دارنده را بنماید.(ماده 245 آیین نامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا)

وکیل چک در مشهد

🔆 آیا می دانید اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند؟

1⃣ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

2⃣ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

وکیل چک در مشهد

3⃣ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

🔆 آیا می دانید قیم حق فروش اموال غیر منقول طفل یا مجنون را ندارد؟

بر طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون امور حسبی، قیم طفل یا مجنون حق فروش اموال غیرمنقول (ملک) متعلق به او را ندارد، مگر با تصویب دادستان (دادسرای امور سرپرستی).

وکیل چک در مشهد

لذا اگر کسی قصد خرید ملکی را دارد که در میان ورثه، طفل صغیر وجود دارد، قیم باید از دادسرای امور سرپرستی برای انتقال ملک، اجازه مکتوب دریافت کند.

منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد وکالت