وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

🔆 آیا می دانید حق رجوع با حق فسخ متفاوت است؟

1⃣حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود،یعنی اگر هبه کننده بعد از اینکه مالی را به دیگری بخشید و آن را به تصرف طرف مقابل در آورد و سپس فوت نمود وارث او حق رجوع نخواهند داشت،اما در معامله ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود.

وکیل طلاق در مشهد

🔆 آیا می دانید بازپرس و دادیار به چه کسانی می گویند؟

🔅بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

👈دادیار کیست؟

🔅دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

👈دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه
١-دادیار تحقیق   
٢-دادیار اظهارنظر 
٣-دادیار اجرای احکام 
۴-دادیار ناظر زندان 
۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

👈تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

1⃣بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.

2⃣بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود

وکیل طلاق در مشهد

📢 آیا می دانید مدت اعتبارحکم طلاق وگواهی عدم امکان سازش چقدراست؟

🔴 طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است.
و طبق ماده 34 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش هم برای تسلیم به دفتر رسمی ازد واج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در امور خانواده بویژه دعوی طلاق در مشهد