وکالت تخصصی در مشهد وکالت

هزینه دادرسی در دعوی خلع ید

«هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول بوده و اختلاف در مالکیت تأثیری در هزینه دادرسی ندارد.»

سؤال: در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول (قبل از حصول اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی) از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/1372 نیز در همین زمینه صادر شده است. اکنون با توجه به قسمت اخیر شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…

سؤال این است که آیا قانون اخیر ناسخ مقررات قبل بوده و در دعاوی راجع به خلع ید از غیرمنقول اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح باشد یا نه هزینه دادرسی بایستی براساس قیمت منطقه‌بندی و ملاک وصول شود یا قانون اخیرالاذکر ناظر به دعاوی خلع ید از غیرمنقول پس از حصول اختلاف در مالکیت است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو خلع ید از اعیان غیرمنقول، غیر مالی تلقی می‌شد مگر اینکه اختلاف در مالکیت حاصل شود، ولی مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی، دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تأثیری ندارد.