وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه رای معامله معارض

نمونه رای معامله معارض

 

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۰۱                     مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعاً به مساحت ۱۰۶۵ متر مربع تحت پلاک … فرعی از ۴ اصلی و پلاک … فرعی از ۴ اصلی به مساحت ۴۲۴/۵ متر مربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این که معاملات صورت گرفته از سوی متهم در خصوص ملک متنازع فیه یکی از طریق اسناد عادی و دیگری از طریق سند رسمی بوده، لذا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور شده، بنابه مراتب دادگاه وقوع بزه انتسابی را به متهم پرونده احراز نکرده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام می دارد.

این رای ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای تجدیدنظر

در خصوص اعتراض شاکی بدوی آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. نسبت به تبرئه آقای ر.ط. از اتهام معامله معارض طی دادنامه شماره ۰۱۲۱۵ – ۹۱/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که متهم پس از تنظیم مبایعه نامه مورخ ۸۳/۶/۷ فی مابین متداعیین متهم دو قطعه زمین به مساحت ۱۰۶۵ دارای پلاک … فرعی از ۴ اصلی و … فرعی از ۴ اصلی به عنوان بخشی از ثمن به شاکی واگذار و متعاقباً با ترهین آن ها نزد بانک صادرات مبادرت به اخذ ۲۷۴۹۵۸۷۷۵۰ ریال وام نموده است.

ارتکاب بزه معامله معارض در وضعیت فعلی محرز و مسلم است، علی هذا و مستنداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۰ و ۲۵۷ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۱۷ قانون مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ط. را به تحمل ده سال حبس محکوم می نماید.

این رای غیابی و پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی یا وکیلش در همین دادگاه قابل واخواهی است. دفتر اقدام لازم معمول گردد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.