وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادنامه مطالبه وجه چک و تنظیم سند رسمی ملک

دادنامه مطالبه وجه چک و تنظیم سند رسمی ملک
خواهان :…. با وکالت آقای سعید عابدیان
خوانده :..
خواسته ها : مطالبه وجه چک ، مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیرتادیه
رای دادگاه :
در خصوص دعوای آقای … با وکالت سعیدعابدیان بطرفیت آقای … به خواسته مطالبه مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان وجه یک فقره چک بشماره ….. مورخ …. عهده بانک قرض الحسنه مهرایران بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بشرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه طرفین در جلسه مورخ ۹۷/۷/۱۵ دادگاه اذعان نمودند که صدور چک موضوع خواسته به منظور تضمین خسارت عدم انتقال سند قیمتی از زمین خریداری شده خواهان در موعد مقرر یعنی ۹۵/۳/۳۰ بوده و در واقع نوعی جریمه توافقی تلقی می گردد که حسب اظهارات طرفین تعهد مذکور از سوی خوانده در موعد مقرر به انجام نرسیده و لذا خواهان مستحق دریافت خسارت مذکور است و خوانده ایراد و انکار موثری به خواسته وارد نکرده و دفاع موجهی ابراز ننموده لذا باستناد مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹، قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰و۲۳۰ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۳۸/۳۷۷/۵۰۰ ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . اینک دادگاه بااعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشای رای می نماید :
فروش ششدانگ هشت واحد آپارتمان نیمه کاره از ناحیه آقای A به آقای B بموجب قرارداد مورخ … در قبال مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اخذ مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط فروشنده ازخریدار محل هیچگونه تردید و تامل نیست که دو واحد آپارتمان از هشت واحد آپارتمان در طبقات دوم و سوم متعلق به غیر آقای C و خانم D مورد لحوق حکم دادنامه شماره ….. صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی رشت از حیث مستحق لغیردرآمدن مبیع قرار گرفته است با مستحق للغیردرآمدن مبیع و کسر ثمن دو واحد مذکور از هشت واحد آپارتمان استحقاق خواهان جهت دریافت ثمن معامله جمعا به مبلغ ۴/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود و اینکه خوانده ضمن قرارداد موصوف متعهد گردیده در تاریخ ۹۳/۵/۲۸ در دفترخانه حاضر و مورد معامله را در قبال دریافت باقیمانده ثمن معامله به نام خواهان انتقال رسمی نماید و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبوع و لازم الرعایه است و دلیلی بر ابقاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبتی به شماره …. مورخ … نیز برتایید مالکیت خوانده مذکور به کسر دوواحد آپارتمان مذکور حجیت دارد لذا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد۱۰و۲۱۹و ۲۲۱و۲۲۳و۳۶۷قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش واحد آپارتمان ( به کسر دو واحد آپارتمان طبقه دم و سوم از هشت واحد آپارتمان ) پلاک ثبتی … بخش … رشت و تحویل مبیع و پرداخت عوارض دارایی و شهرداری و پنجاه درصد خلافی مبیع و مبلغ ۲/۹۴۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷/۲۴۸/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد بدبهی است تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله به مبلغ ۲/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط خواهان به خوانده می باشد .این حکم حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است.

 

مشهد وکالت

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.