وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه رای توفیقی در دعاوی ملکی

خواسته ها: ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک در مشهد ۲- مطالبه اجرت المثل اموال ۳- خلع ید در مشهد ۴- مطالبه خسارت دادرسی ۵- اثبات وقوع بیع
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای سعید عابدیان و خانم… با وکالت از سوی خانم…. به طرفیت از آقای… و خانم… به خواسته اثبات وقوع بیع مورخ ۲۰/ ۴/ ۹۱، صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین و آپارتمان واقع در زمین صیفی کاری به مساحت ۶۳۰ مترمربع از نسق شماره… واقع در… طبق حدود و اوصاف مندرج در فروشنامه، الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۳/ ۴/ ۹۸ لغایت اجرای کامل دادنامه به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکیل خواهان در تبیین دادخواست خود بیان می دارد که ۱- موکل به استناد مبایعه نامه مورخ ۲۰/ ۴/ ۹۱ یک قطعه زمین صیفی کاری به مساحت ۶۳۰ متر مربع از نسق… مورخ ۲۱/ ۶/ ۳۵ با حدود اربعه مشخص در فروشنامه واقع در… از خوانده خریداری و فروشنده کلیه حقوق قطعیه، عینیه انتقال می نماید و موکل ثمن معامله را که در ذیل مبایعه نامه به تایید و امضای فروشنده(خوانده) رسیده است، پرداخت می نماید و به ایشان اذن می دهد که تا اطلاع ثانوی مبیع را در تصرف داشته و استفاده نماید. ۲- متعاقب خرید زمین، ساختمانی در زمین خریداری شده برای موکل و با هزینه و اذن موکل ساخته می‌شود که ساختمان موصوف نیز در تصرف خوانده ردیف اول می باشد که از تخلیه و تسلیم آن امتناع می نماید و اساساً بیع انجام شده را انکار نموده و از همین سو اختلاف در مالکیت محقق گردیده است. ۳- متعاقباً موکل مبادرت به ارسال اظهارنامه ای برای خوانده می نماید که نامبرده هیچ پاسخی ارائه نمی نماید( فتوکپی مصدق اظهارنامه به پیوست تقدیم میگردد) حالیه بنا به مراتب فوق مستندا ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست…) دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکلای خواهان مدعی مالکیت ملک متنازع فیه از طریق بیع می باشند و خواندگان نیز در دادگاه حاضر شدند و به انتقال ملک از طریق این قرارداد اذعان و اقرار داشتند و مدعی دیگری که مدعی مالکیت در این ملک باشد وجود ندارد از طرفی ملک نیز سابقه ثبتی ندارد که مراتب جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف به کارشناسی ارجاع پس از وصول نظریه باز خواندگان اعتراضی به این نظریه معمول نداشتند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق نظر به اصل لزوم قراردادها و نیز اصل صحت آن خواسته خواهان را وارد تشخیص مستفاد از مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه لذا دادگاه ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان از طریق وقوع معامله( ۲۰/ ۴/ ۹۱) حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از یک قطعه زمین و آپارتمان واقع در زمین صیفی کاری به مساحت ۶۳۰ متر مربع از نسخ شماره… و مطابق نظریه و کروکی کارشناسی، پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مدت ۵۲ روز به قرار ماهیانه دو میلیون ریال و روزانه شصت و شش هزار و ششصد وشصت و هفت ریال جمعاً به مبلغ ۳ میلیون که تا زمان اجرای حکم باقی مانده به روز و ماه محاسبه و دریافت خواهد شد. پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی به انضمام مبلغی که اجرای محترم احکام در زمان اجرای حکم محاسبه و و دریافت خواهند نمود. هزینه خدمات قضایی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان الزام به تنظیم سند رسمی متنازع فیه ای با عنایت به اینکه این ملک دارای سابقه ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک نمی باشد و دارای نسق می باشد دعوا به فرض ثبوت به دلیل عدم وجود سابقه ثبتی اثر قانونی ندارد لذا مستندا قسمت اخیر ماده ۸۹ ناظر به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای وی را صادر و اعلام می نماید رای صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه یازدهم دادگاههای عمومی حقوقی

 

وکیل املاک

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.