وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه رای توفیقی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

خواسته ها: ۱- قلع و قمع مستحدثات… ۲- خلع ید
دادگاه با بررسی مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوای آقای… با وکالت بعدی آقای… به طرفیت آقای… با وکالت آقای سعید عابدیان و خانم… به خواسته خلع ید غاصبانه از ۵۱۵ مترمربع از پلاک ثبتی … فرعی از ۱۰۷ اصلی به انضمام کلیه خسارات قانونی و تقاضای قلع و قمع دیوار به شرح متن به انضمام کلیه خسارات قانونی خواهان در توضیح دعوای خود بیان داشت مرحوم… که مالک پلاک ثبتی… فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در… و به موجب مبایعه نامه ۲۰/ ۲/ ۸۴ شش دانگ ملک به مساحت ۳۲۷۱ متر مربع پس از عقب نشینی را به آقای… واگذار می نماید که مبایعه نامه برابر دادنامه ۷۸۲ مورخ ۳۱/ ۳/ ۸۶ از سوی شعبه اول دادگاه عمومی تنفیذ و قطعی می گردد و سپس آقای… طی مبایعه نامه سال ۹۱ به اینجانب واگذار نموده که به دلیل عدم انتقال سند رسمی ناچارا اقدام به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در آن دادگاه نموده که سرانجام پس از رسیدگی های قانونی طی دادنامه… مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۶ رای بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی می گردد که پس از طی تشریفات قانونی و صدور اجرائیه سرانجام به موجب سند قطعی انتقال اجرایی شماره… مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۷ اسناد رسمی سند رسمی به اینجانب انتقال رسمی می گردد که متعاقب آن با تصرف ملک اقدام به پاکسازی و قطع اشجار غیر مثمر و تسطیح ملک نمودم و ملک در تصرفم بوده لکن اخیرا متوجه شدم که خوانده حاضر با دیوار چینی در قسمتی از ملک اینجانب به میزان ۵۱۵ متر مربع در ضلع جنوبی ملک اینجانب را غاصبانه و بدون اذن تصرف نموده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در آن نظر به اینکه خواسته های معنونه مستلزم تصرف و استیلا توسط خوانده می باشد و بافق به استیلا از ناحیه خوانده خلع ید و نیز قلع و قمع بنا منتفی می باشد و با عنایت به نظریه کارشناسی که بیان نمود مقدار مذکور در تصرف خوانده نمی باشد که اعتراض موجه و مدللی به آن به عمل نیامده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مغایرتی ندارد و نظر به اینکه دلیل دیگری نیز از ناحیه خواهان مبنی بر استیلا ملک توسط خوانده به محکم ارائه نگردیده است لذا به لحاظ عدم احراز تصرف و استیلا توسط خوانده در ملک موضوع دعوا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و در خصوص خواسته های معنونه مستندا ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی

 

نمونه رای توفیقی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.