وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه رای توفیقی ابطال مبایعه نامه

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر قول، شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای….. با وکالت از…… به طرفیت….. به وکالت سعید عابدیان به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی به شماره… به متراژ ۶۵ متر مربع در ناصریه بخش ۱ به پلاک ثبتی…. مقوم به ۲۱ میلیون ریال و ابطال مبایعه نامه عادی به شماره..ِ.. به متراژ ۸۵ متر مربع از پلاک مذکور مقوم به ۲۱ میلیون ریال و ابطال مبایعه نامه عادی و ابطال اقرارنامه مورخ 96/6/14 ، با التفات به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، جلسه دادرسی، استماع اظهارات وکلای طرفین، ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه دلیل و مدرکی که دلالت بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 92/5/20 باشد اقامه و ابراز نشده و ادعای وکیل خواهان مبنی بر عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله به موجب بنده ب مبایعه نامه موصوف در صورت صحت از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود نه بطلان آن بنابراین دادگاه دعوا را حاضرا غیرثابت تشخیص داده مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و در مورد ابطال اقرارنامه عادی 92/6/14 نظر به اینکه اقرار نامه موصوف در راستای مبایعه نامه مورخ 92/5/20 تنظیم شده و تا زمانی که مبایعه نامه مذکور به قوت خود باقی باشد امکان رسیدگی به ادعای ابطال اقرارنامه مقدور و میسر نیست لذا مستندا به ماده ۲ از قانون مارالبیان قرار عدم استماع صادر می نماید، رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی

………………………………………………………………………………………………………………………..

نمونه رای

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3 : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.