وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری تاریخ رسیدگی: 15/6/87

رأی دادگاه: 

درخصوص دعوی ح.پ بطرفیت خوانده آقای م.ب به خواسته ی رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت از حق خوانده از اراضی مشاعی پلاک ثبتی 15 روستای… و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان که حکایت از ابتیاع ملک توسط خواهان از سال 51 به بعد دارد

و قرارداد فی مابین خواهان و خوانده که اسناد عادی و اسنادی به تاریخهای 28-8-51 و 26/8/51 و 11/8/57 تنظیم گردیده است که بیانگر خریداری ملک و تصرف توسط خواهان دارد

و سپس در اختیار خوانده قرارداده که ملک را طی قرارداد جداگانه به عنوان امین دارد هرچند وکیل محترم خوانده اظهار نمود

خواهان فاقد سبق تصرف است که مستندات ابرازی به شرح مذکور بیانگر عدم صحت ادعای وکیل خوانده می باشد

که النهایه دادگاه جهت احراز وضعیت ملک و تعیین اجرت المثل که مورد خواسته خواهان بود،

مورد را به کارشناسی ارجاع نمود که وکیل خوانده طی لایحه ای ضمن ایراد به نظر کارشناسی به وجود قرارداد فی مابین خواهان و خوانده اذعان نموده

و تصرفات خوانده را با اذن خواهان اعلام نموده است و آنرا غیر عدوانی اعلام داشته است

و با توجه به اینکه برابر قرارداد فی مابین خواهان و خوانده ملک بصورت امانت در تصرف خوانده قرار گرفت

و تا تقدیم دادخواست حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست خواهان عدم رضایت خود را به ادامه ی تصرفات خوانده اعلام داشته است

با انکار خوانده برابر ماده ی 309 ق.م تصرفات وی غاصبانه است، برابر ماده ی311 همان قانون خوانده مکلف به تحویل ملک به خواهان است،

لهذا دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 158 و 159ق.آ.د.م با احراز اینکه خوانده مانع دخل و تصرف خواهان که مالکیت ملک از آن وی است

و سابقه ی تصرفات خواهان به رقبه ی اختلافی محرز و مسلم است حکم به رفع تصرف خوانده رقبات اختلافی و رفع ممانعت از حق خواهان در آن صادر و اعلام می نماید.