وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه دادنامه توفیقی درمحاکم تجدیدنظر

تجدید نظر خواسته نسبت به دادنامه شماره… صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… با وکالت آقای سعید عابدیان نسبت به دادنامه شماره…. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی که در مقام واخواهی از دادنامه شماره… صادر و به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته استرداد ثمن معامله موضوع مبایعه نامه ۲۰/ ۱۱/ ۸۹ به مبلغ ۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/ ۱ ریال و مطالبه خسارت و غرامت ناشی از افزایش قیمت زمین و مطالبه خسارت ناشی از احداث اعیانی و خسارت تاخیر تادیه با احتساب خسارت قانونی حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به تأدیه مبلغ
۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/ ۱ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مبایعه نامه ‏ ۲۰/ ۱۱/ ۸۹ لغایت زمان پرداخت و تأدیه مبلغ ۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۸ ریال بابت ارزش اعیانی احداثی که حکم قلع و قمع آن صادر شده و نیز خسارات دادرسی به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته و در خصوص دعوای جلب ثالث نامبرده به طرفیت… و…و… قرار رد دادخواست صادر شده است وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق اصول موازین قانونی و ادله و مستندات موجود در پرونده و مواجه با اشکال قانونی به نحوی که موجبات نقض و بی اعتباری آن فراهم گردد، نیست و مطالب و موارد مطروحه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و جلسه دادرسی این دادگاه به نحوی نیست که خدشه و خللی به اساس و مبانی رأی وارد آورد از طرفی از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر جبران و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده به تجدید نظر خوانده ارائه نشده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان

 

مشهد وکالت

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.