وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نمونه آرا فروش مال مشاع

شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

دستور فروش مال مشاع، رأی تلقی می‌شود. بنابراین حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

مستندات ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: 1391/09/29 شماره رای نهایی: 9109970270101177

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ه. و ع. و ه. و ف. همگی خ. و خانم م.ب. با وکالت آقایان ق.غ. و س.ح. به طرفیت آقایان ح.د. و ب.ی. و الف.ق. و م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 386 مورخ 88/5/17 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 870935 شعبه 25 و تقاضای نقض رأی صادره صدور حکم به رد دعوی پرونده یاد شده و ابطال عملیات اجرایی و برگشت به حالت اول را دارد

نظر به اینکه اعتراض ثالث ناظر به رأی بوده و شامل دستور موقت نمی‌باشد لذا دعوا قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه مستنداً به مواد 2 و 417 قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ق.غ. و س.ح. به وکالت از خانم‌ها ه.، ه. و ف.خ. و م.ب. به طرفیت آقایان 1) ح.د. 2) ب.ی. 3) الف.ق. 4) م.ص. از دادنامه شماره 00590 مورخ 6/6/90 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان به دادنامه شماره 386 مورخ 88/5/17 آن دادگاه با این استدلال که اعتراض ثالث ناظر به رأی بوده و شامل دستور موقت نمی‌باشد؛ وارد و موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است،

زیرا دادنامه مورد اعتراض، دستور موقت نمی‌باشد بلکه دستور فروش مال مشاعی است که از جمله آرا محسوب می‌گردد و حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن پیش‌بینی گردیده است

لذا با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 همان قانون و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه