وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه ۷/۹۵/۶۴۳ به تاریخ 95/3/19

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه :
برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی وعدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد.درصورت حدوث اختلاف درمالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قراراناطه صادرمی شود. بدیهی است که چنان چه مستندمالکیت شاکی، سندرسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد واملاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثردادن به مفاد آن بوده واختلاف درمالکیت مصداقی نخواهد داشت .