وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه شماره ۷۶۹۱/۷ تاریخ نظریه۱۳۸۸/۱۲/۰۹

نظریه
در هیچ موردی فروش اموال غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی باشد.