وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دعوی قلع بنا مالی بوده و بهای بنایی که قلع آن خواسته شده ملاک تعیین بهای خواسته است

«دعوی قلع بنا مالی بوده و بهای بنایی که قلع آن خواسته شده ملاک تعیین بهای خواسته است.»

سؤال: دعوی قلع بنا مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است ملاک تقویم بهای خواسته کدامیک از سه موضوع، بنا، زمین، هزینه قلع می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستنبط از بند 1 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی این است که اولاً دعوی قلع بنا، مالی است و ثانیاً بهای بنایی که قلع‌ آن خواسته شده است ملاک تعیین بهای خواسته می‌باشد.