وکالت تخصصی در مشهد وکالت

آداب عقد وکالت

جهت ارتقاء آگاهی و آشنایی عموم و مراجعین محترم نسبت به فرهنگ اخذ وکیل و انعقاد قرارداد وکالت و به منظور شفاف سازی و اطلاع از حیطه وظایف و مسئولیتهای وکیل محترم دادگستری، مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت با هدف فرهنگ سازی در این مقوله منشوری در 11 ماده تهیه و تنظیم نموده است که ذیلاً به اطلاع می رساند :

ماده 1) موکل یا موکلین محترم در شرایط صحت و سلامت و آگاهی، میزان حق الوکاله در قرارداد وکالت را با وکیل یا وکلای خود تعیین و توافق می نمایند و هر گونه اعتراض و ادعای آتی خود در خصوص« میزان حق الوکاله» و « نحوه پرداخت حق الوکاله» و غیره از خود سلب و ساقط می نمایند.

ماده 2) پرداخت هزینه های دادرسی و مخارج لازم دعوا از قبیل هزینه دادرسی، هزینه سفر و اقامت، دستمزد کارشناس، حق الزحمه داوری و هزینه آگهی به عهده موکل است که ضرورت دارد موکل حسب مورد قبل از طرح دعوا و یا ضمن دعوا حسب درخواست وکیل فوراً به وکیل پرداخت نماید و در صورت تأخیر یا نقص یا عدم پرداخت در موعد مقرر و تعیین شده، مسئولیت و عواقب آن مطلقاً بر عهده موکل / موکلین خواهد بود و در این خصوص وکیل هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده 3) معرفی شهود و مطلعین و آوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار و همچنین جلب متهم و ابلاغ اوراق دعوا به عهده وکیل نیست و بر عهده موکل می باشد و با اعلام وکیل و عدم اقدام یا تأخیر موکل، مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

ماده 4) « اصل حسن نیت» بین وکیل و موکل ایجاب و اقتضاء می نماید موکل در کمال صداقت و دقت ، تمامی اطلاعات پرونده را با جزئیات به وکیل اعلام نماید.

ماده 5) موکل متعهد و ملزم است در تمامی جلسات دادرسی به ویژه در « جلسه اول» اصول اسناد خود را در دادگاه شخصاً حاضر و ارائه نماید در غیر اینصورت مسوولیت عدم ارائه یا تأخیر در ارائه بر عهده شخص موکل می باشد.

ماده 6) موکل متعهد و ملزم است با توجه به محدودیت مواعد زمانی در دادرسی، هزینه های مربوط به دادرسی را به موقع و قبل از انقضاء مواعد قانونی یا تعیین شده توسط وکیل پرداخت نماید و در این خصوص تأخیر ننماید در غیر اینصورت مسئولیت ایجاد هر گونه ضرری اعم از مالی و غیر مالی یا صدور هر تصمیمی از مراجع رسیدگی کننده متوجه شخص موکل بوده و وکیل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده7) موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی و یا تلفن اعم از ثابت و همراه خود ظرف ده روز نشانی و شماره تلفن جدید خود را کتباً و با اخذ رسید به وکیل اطلاع دهد وگرنه وکیل کلیه مندرجات و مکاتبات و مکالمات خود را با همان نشانی و تلفن اعلام شده قبلی موکل انجام خواهد داد.

ماده8) چنانچه موکل از انجام تعهدات مالی خود در قرار داد وکالت امتناع نموده یا تأخیر نماید و یا هر یک از چکها یا سفته های ارائه شده به وکیل که مشخصاً و منجزاً در راستای وصول حق الوکاله به وکیل تملیک و ارائه شده است،کارسازی و پرداخت نشود و با اخطار شفاهی یا پیامکی وکیل، حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت آن با اخذ رسید کتبی اقدام ننماید، وکیل نیز هیچگونه مسئولیتی نسبت به تعقیب و ادامه پرونده نخواهد داشت و متعاقباً هر گونه مسئولیتی متوجه شخص موکل یا موکلین خواهد بود و وکیل از طرف موکل یا موکلین مأذون است که به موجب این بند از قرارداد، صرفاً به دلیل تحقق موارد فوق الذکر از پرونده در هر مرحله ای که باشد استعفاء نماید و تمام حق الوکاله را وصول نماید.

ماده9) موکل / موکلین در موارد ذیل الذکر متعهد و ملتزم به پرداخت کل حق الوکاله می باشند و با تحقق هر یک از بنود ذیل وکیل را مستحق کل حق الوکاله دانسته و ملتزم به پرداخت آن می باشند.

1/9- در صورت طرح دعوا یا شکایت موضوع پرونده توسط وکیل و به طور کلی با شروع اقدامات لازمه در خصوص موضوع پرونده توسط وکیل .
2/9- پس از صدور رأی دادگاه بدوی یا اعلام نظر در پرونده های غیر قضایی ( اعم از اینکه قابلیت تجدید نظر داشته یا نداشته باشد).
3/9- صلح و سازش در پرونده به هر نحو و بهر کیفیت در هر مرحله ای که باشد، از توفیقات وکیل بوده و لذا مستحق حق الوکاله می باشند.
4/9- عزل وکیل در پرونده.
5/9- تقاضای استرداد دادخواست یا انصراف از ادامه پرونده و بطور کلی موضوع مورد وکالت به هر دلیلی که باشد.
6/9- در صورت ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل و قبل از طرح موضوع وکالت در مرجع ذیربط یا شروع عملیات اجرایی، موکل متعهد به پرداخت (یک پنجم) از کل حق الوکاله به وکیل می باشد.

ماده 10) به موکل تذکر داده می شود در صورت رد شکایت کیفری احتمال دارد طرف مقابل شکایت افترا علیه وی طرح نماید و همچنین در صورت رد دعوای حقوقی ممکن است موکل به پرداخت خسارات دادرسی در حق طرف مقابل محکوم گردد.

ماده 11) « وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوا و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید». تعهد وکیل در مقابل موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و نیز اسناد و اطلاعات ارائه شده به وکیل و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می باشد و موکل/ موکلین با پذیرش احتمال درصد پیشرفت کار، حاضر به امضای قرار داد وکالت می باشند.