وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست مطالبه اجور معوق و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • مطالبه اجور معوقه 2-تخلیه مورد اجاره 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3_ تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………… تاریخ…………..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………..به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده و خوانده از تاریخ ……… به مدت …….. ماه، از پرداخت اجاره بها که جمعا مبلغ ………. ریال می باشد خودداری کرده است.

 4_ همچنین مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است و مورد اجاره هنوز در تصرف خوانده می باشد.

 5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به پرداخت اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 490 و 494 قانون مدنی و موارد 198 _ 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.