وکالت تخصصی در مشهد وکالت

محجور کیست؟

محجور کیست؟

محجور به کسی گفته می شود که بدلیل این که خیر و صلاح خود را در امور مالی تشخیص نمی دهد، بموجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود نبوده، بلکه اداره اموال وی بر عهده ولی، وصی یا قیم گذاشته می شود.

مطابق ماده 1207 قانون مدنی، محجورین به سه دسته تقسیم می شوند:

صغار یا همان اطفال؟

طفل یا صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است. بلوغ قانونی در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است.

مجانین؟

مجنون کسی است که کلا فاقد عقل بوده و به عبارتی عقل او زایل باشد.

افراد غیررشید؟

 غیر رشید یا سفیه کسی است که طفل یا مجنون نبوده، اما مصلحت خود را از نظر مالی تشخیص نمی دهد و به عبارتی متوجه حساب و کتاب و ارزش پول نبوده و آن را به طرز غیر عادی هدر می دهد.