وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

خواسته یا موضوع بهای آن:

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور شماره……………… صادره از دفترخانه شماره………………….  3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت ……….. متر مربع واقع در ………….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشد.

 2_ اینجانب تمامیت شش دانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه نامه مورخ ……………. به مبلغ …………………با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم.

3_ در قرارداد مذکور، تنظیم سند رسمی انتقال تصریح نشده است ولی با توجه به اینکه مورد معامله مال غیر منقول است، ثبت معامله و تنظیم سند رسمی از نتایج و تبعات عقد بیع می باشد و خوانده موظف است که نسبت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.

 4_متاسفانه خوانده از انجام تعهدات قراردادی خود عدول کرده و به بهانه های مختلف، از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودداری نموده است.

5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به انجام تعهد نشده  است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.