وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 70 قانون ثبت اسناد

وجود شخصی متخصص ومعتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است .سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه درآن معتبر است مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود . (ماده 70 قانون ثبت اسناد )